Τι είναι το BeMyHelp

Το Bemyhelp είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ενσωμάτωση του mentoring σε κοινωνικο-επαγγελματικά προγράμματα που απευθύνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο που υποστηρίζει την προσωπική ανάπτυξη και την επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Το mentoring χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις, αλλά όχι τόσο σε προγράμματα κοινωνικού περιεχομένου. Η αγορά εργασίας σήμερα, απαιτεί αναπροσαρμογή ικανοτήτων, ευελιξία και συνεχή ανάπτυξη, κάτι που αποτελεί πρόκληση για άτομα που απέχουν από την αγορά εργασίας λόγω ποικίλων συνθηκών. Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί αναπροσαρμογή ικανοτήτων, ευελιξία και συνεχή ανάπτυξη, κάτι που αποτελεί πρόκληση για άτομα που απέχουν από την απασχόληση λόγω ποικίλων συνθηκών. Η υποστήριξη από την/τον κατάλληλη/ο μέντορα προσφέρει μια απάντηση σε αυτό το ζητούμενο, ευέλικτα εργαλεία υποστήριξης και κίνητρο για εξέλιξη. Ως αποτέλεσμα, ανοίγει το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή ζωής.

Οι ομάδες-στόχοι

Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού τους, οι οποίοι υλοποιούν έργα που υποστηρίζουν την κοινωνικο-επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών: πρόκειται για μη κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες παροχής συμβουλών και κατάρτισης, ιδρύματα της αγοράς εργασίας από τις χώρες εταίρους, π.χ. Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες που υλοποιούν αναπτυξιακά έργα για γυναίκες και άλλα άτομα από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στο mentoring. Αυτοί/ές οι επαγγελματίες συχνά συμμετέχουν ως βασικά μέλη σε έργα κοινωνικο-επαγγελματικής ενδυνάμωσης και συμβάλλουν ενεργά στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των έργων

έτοιμοι/ες να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, και άτομα που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν το mentoring ως πορεία ανάπτυξης. Οι μέντορες είναι άτομα με εκτενή επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς, που διαθέτουν τον ενθουσιασμό και τις απαραίτητες δεξιότητες για να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν άλλους ανθρώπους στο ταξίδι της κοινωνικο-επαγγελματικής ανάπτυξής τους.

Co-founded by the European Union disclaimer

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Scroll to Top
Skip to content